Ajuntament d'Andratx

Inicio -> Áreas -> Urbanismo -> Normas Urbanísticas

09. Normas Subsidiarias - Modificació 1/2013 Àmbit UA/3R-ANS/5SA S'Arracó

Volver Imprimir

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada dia 27 de març de 2014, va aprovar definitivament la modificació 1/2013 de les Normes subsidiàries d'Andratx a l'àmbit delimitat pel planejament vigent per la unitat d'actuació UA/3R-ANS/5SA, que té per objecte l'eliminació de la Unitat d'Actuació, que tenia atribuït el sistema d'execució per expropiació.

Fecha de creación:  03 de abril de 2014
Fecha de publicación:  03 de abril de 2014

Fecha última modificación: 18/01/2017 a las 17:53


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Teléfono: 971-628000 - Fax: 971-136552
Correo electrónico: sac@andratx.cat