Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Telèfons i Adreces d'Equipaments i serveis

Arxiu

Tornar Imprimir

Arxiu municipal

L'Arxiu Municipal es un servei general dins l'Administració pública que té com a objectius:

 • Impulsar sistemes de gestió dels documents, dirigits a obtenir l'economia, la celeritat i l'eficàcia en qualsevol gestió efectuada per les diferents dependències administratives.
 • Garantir l'accés a la documentació, tenir cura de la seva organització i descripció, de manera que la ciutadania i la mateixa administració la puguin consultar de manera fàcil i ràpida; a més de prendre les precaucions en cada cas a fi i efecte de protegir aquelles dades que puguin ser confidencials o puguin afectar la intimitat de les persones.
 • Promoure la protecció i la difusió del patrimoni documental, adoptar les mesures adequades per a la preservació i seguretat de la documentació; establir les mesures oportunes per a ser difosa i posar-la a l'abast de la ciutadania

Per consultar expedientes de llicències urbanístiques finalitzades, fins a l'any 2010: 

1. Presentar una sol·licitud de consulta d'expedient adreçada a l'Arxiu, en qualsevol de les formes que s'indiquen a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

2. Aportar les màximes dades possibles per tal de facilitar la localització dels expedients. Almenys s'ha d'especificar l'adreça de la finca. Podrà contenir també: número d'expedient/s; referència cadastral; any de construcció; nom dels promotors o promotores; arquitectes; certificat de primera inscripció expedit pel Registre de la Propietat, fotografia/es de la façana

3. Una vegada avaluada la sol·licitud i sempre que l'Arxiu sigui el servei competent, es donarà accés a la documentació sol·licitada amb cita prèvia, concertada per correu electrònic o telefònicament. No s'admetran sota cap concepte consultes fora d'aquest dia

4. Si es sol·liciten còpies, es lliuraran previ pagament de les taxes corresponents.

5. Per expedients en tramitació, haurà que adreçar-se al departament d'Urbanisme

Per a la resta de consultes sobre la documentació custodiada a l'Arxiu:

1. Presentar una sol·licitud adreçada a l'Arxiu, en qualsevol de les formes que s'indiquen a l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

2. Una vegada avaluada la sol·licitud i sempre que l'Arxiu sigui el servei competent, es donarà accés a la documentació sol·licitada amb cita prèvia, concertada per correu electrònic o telefònicament. No s'admetran sota cap concepte consultes fora d'aquest dia

3. Si es sol·liciten còpies, es lliuraran previ pagament de les taxes corresponents.

4. Per expedients en tramitació, s'hauran d'adreçar al departament competent

L'Arxiu només pot facilitar la consulta d'expedients que tengui custodiats i que hagin finalitzat la seva tramitació (art. 20.4 Reglament SAMAN i art. 16.1a i 179 ROF).

Pot denegar motivadament l'accés per motius de conservació (art. 39 Reglament del SAMAN) i/o per les causes recollides a la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (art. 14-16 i 18).

Normativa aplicable:

 • Constitució Espanyola de 1978
 • Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol
 • Llei 15/2006, de17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
 • Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
 • Reglament Regulador del Servei d'Arxiu Municipal d'Andratx, aprovat pel Ple de l'Ajuntament del 31 de gener de 2013 (BOIB 47, 6 d'abril de 2013)

Adreça i dades de contacte

Adreça

Avenida  De la Cúria, 1

 Andratx (Illes Balears)

Tel.: 971 62 80 00 (Ext. 400)

Horari

De dilluns a divendres, de 8h a 14.30h

Dades de contacte

Persona responsable:

R. Delegada: Katia Rouarch (krouarch@andratx.cat)

Correu electrònic: arxiu@andratx.cat

Descàrrega darxius

Descargar archivo

REGLAMENT SERVEI ARXIU MUNICIPAL ANDRATX
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Data última modificació: 29/03/2019 a les 09:45


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat