Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Sessions del Ple

Detalls per a passejar, fer esport i sortir amb els nins a partir del 2 de maig

Tornar Imprimir

logo Ayuntamiento

El Butlletí Oficial de l'Estat d'aquest divendres 1 de maig publica tots els detalls sobre els passejos i l'activitat física individual que es permeten des d'aquest dissabte. Un progenitor pot canviar l'hora de sortida amb menors si ho justifica per conciliació. No es pot usar vehicle motoritzat o transport públic per a anar a practicar l'activitat física.

1. S'habilita a les persones amb una edat igual o superior als 14 any a circular per les vies o espais d'ús públic per a la pràctica de les activitats físiques permeses per aquesta ordre.

2. Queda permesa la pràctica no professional de qualsevol esport individual que no requereixi contacte amb tercers, així com els passejos. Aquestes activitats es podran realitzar una vegada al dia i durant les franges horàries establertes.

3. Durant els passejos es podrà sortir acompanyat d'una sola persona convivent. No obstant això, aquelles persones que per necessitat hagin de sortir acompanyades podran fer-ho també per una persona treballadora de la llar a càrrec o persona cuidadora habitual.

La pràctica no professional de qualsevol esport individual que no requereixi contacte només es podrà realitzar de manera individual. No obstant això, aquelles persones que per necessitat hagin de sortir acompanyades podran fer-ho per una persona convivent, una persona treballadora de la llar a càrrec o persona cuidadora habitual.

4. Els passejos es realitzaran amb una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili. Aquesta limitació no serà aplicable a la pràctica no professional de qualsevol esport individual, estant aquesta permesa dins del municipi on es resideix.

5. No podran fer ús de l'habilitació continguda en l'apartat 1 les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de COVID-19. Així mateix, tampoc podran fer ús d'aquesta habilitació els residents en centres sociosanitaris de majors.

6. Els desplaçaments als quals es refereix aquest article s'entenen sense perjudici dels permesos amb caràcter general en l'article 7 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, així com per l'Ordre SND/370/2020, de 25 d'abril, sobre les condicions en les quals han de desenvolupar-se els desplaçaments per part de la població infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, podent ser aquests acumulatius.

Requisits per a evitar el contagi

1. Durant la pràctica de les activitats físiques autoritzades per aquesta ordre haurà de mantenir-se una distància interpersonal amb tercers d'almenys dos metres.

2. S'han d'evitar els espais concorreguts, així com aquells llocs on puguin existir aglomeracions.

3. En la mesura possible, l'activitat física permesa per aquesta ordre ha de realitzar-se de manera continuada evitant parades innecessàries en les vies o espais d'ús públic. Quan en atenció a les condicions físiques de la persona que està realitzant l'activitat sigui necessari fer una parada en les vies o espais d'ús públic, la mateixa es durà a terme pel temps estrictament necessari.

4. S'haurà de complir amb les mesures de prevenció i higiene enfront del COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

5. Per a possibilitar que es mantingui la distància de seguretat les entitats locals facilitaran el repartiment de l'espai públic a favor dels que caminen i dels quals van amb bicicleta, en aquest ordre de prioritat.

Llocs permesos

1. Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respectin els límits establerts en aquesta ordre.

2. No estarà permès l'accés a instal·lacions esportives tancades per a la pràctica de les activitats previstes en aquesta ordre.

3. No es podrà fer ús de vehicle motoritzat o del transport públic per a desplaçar-se a vies o espais d'ús públic amb la finalitat de practicar l'activitat física prevista en aquesta ordre.

Franges horàries

S'estableixen les següents franges horàries per a la realització de les activitats previstes:

1. La pràctica d'esport individual i els passejos només podran dur-se a terme entre les 6.00 hores i les 10.00 hores i entre les 20.00 hores i les 23.00 hores.

2. Aquelles persones que requereixin sortir acompanyades per motius de necessitat i les persones majors de 70 d'anys podran practicar esport individual i passejar entre les 10.00 hores i les 12.00 hores i entre les 19.00 hores i les 20.00 hores.

3. Les persones majors de 70 anys podran sortir acompanyades d'una persona convivent d'entre 14 i 70 anys.

4. Les franges horàries previstes en aquest article no seran aplicables a aquells municipis i els d'àmbit territorial inferior al municipi que administrin nuclis de població separats amb una població igual o inferior a 5.000 habitants, en els quals la pràctica de les activitats permeses per aquesta ordre es podrà dur a terme entre les 6.00 hores i les 23.00 hores.

5. Excepcionalment, aquestes franges horàries podran no ser aplicable en aquells casos en els quals per raons mèdiques degudament acreditades es recomani la pràctica de l'activitat física fos de les franges establertes, així com per motius de conciliació justificats dels acompanyants de les persones majors, menors o amb discapacitat.

Descàrrega darxius

Data última modificació: 31/05/2020 a les 17:13


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat