Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Trāmits i impresos  -> Trāmits - Gestiķ Tributāria

Autoliquidaciķ de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvālua)

Tornar Imprimir

Descripció

Els subjectes passius estan obligats a practicar l'autoliquidaciķ de l'impost de totes les transmisions d'inmobles en els següents terminis:
a) En les transmissions entre vius i en la constituciķ de drets reals de gaudi, així com en les donacions, dintre dels 30 dies hābils següents a aquell que hagi tingut lloc el fet imposable.
b) En les transmissions per causa de mort, dintre del termini de sis mesos a comptar des de la data de defunciķ del causant o, si escau, dintre de la prōrroga que es refereix el parāgraf següent.
Amb anterioritat al venciment del termini de sis mesos abans assenyalat, el subjecte passiu podrā instar la prōrroga d'aquest per altre termini de fins a sis mesos de durada.

Forma d'iniciaciķ

A peticiķ de l'interessat

Qui ho pot solˇlicitar?

Persona física i persona jurídica

Quan inicar el trāmit?

De dilluns a divendres, de 8.30 a 14:00 h

On es pot solˇlicitar?


Lloc d'entrega:
Servei d'atenciķ a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria, núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • L'autoliquidaciķ es practicarā en un dels dos impresos d'autoliquidaciķ de plusvālua que s'adjunten en aquest infotrāmit, i serā subscrit pel subjecte passiu o pel seu representant legal, i s'haurā d'acompanyar dels documents següents:
  • Fotocōpia del NIF i CIF per a les persones físiques de nacionalitat espanyola i entitats, respectivament, i NIE per a les persones de nacionalitat estrangera, tant del subjecte passiu o, si escau, del subjecte passiu substitut; així com l'adquirent en la seva condiciķ del nou titular en l'Impost sobre Béns Immobles
  • Fotocōpia del darrer rebut de l'Impost sobre Béns Immobles pagat en cas d'Escriptures anteriors al 01.01.2009. Nofificaciķ del valor cadastral de la Nova Pončncia de Valors de la finca objecte de transmissiķ que per a l'any 2009 s'ha enviat per la Gerčncia o Certificaciķ de valoraciķ emesa per la Gerčncia Cadastral en cas d'escriptures de 2009.
  • Cōpia simple del document notarial, judicial o administratiu que consti l'acte, fet o contracte que origina la imposiciķ
  • Justificants que acrediten el dret a exempcions o bonificacions.

Normativa

  • Reial decret legislatiu 2/2004. Text refķs de la Llei reguladora d'hisendes locals
    Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributāria
  • Ordenanįa fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Organisme resolutor

Gestiķn Tributaria

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Cap interposar recurs administratiu

Data última modificaciķ: 27/01/2017 a les 10:34


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telčfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrōnic: sac@andratx.cat