Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Serveis Comunitaris

Mercat temporal. Altes

Tornar Imprimir

Descripció

El mercat temporal es desenvolupa en el nucli d'Andratx els dimecres no festius, en el Passeig de Son Mas i carrers adjacents. Es venen bàsicament productes d'alimentació, tèxtil, calçat, pell, perfumeria, ferreteria, etc. Com és un mercat temporal s'han de renovar les autoritzacions, per la qual cosa s'han de presentar les corresponents sol·licituds en el període comprès entre el dia 1 d'octubre i 15 de novembre, de cada any, per a l'exercici següent, tant els que han estat titulars (renovacions) com els nous interessats (noves sol·licituds).

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física o persona jurídica interessats a ocupar un lloc de venda, però en cap cas cooperatives o agrupacions

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00

On es pot sol·licitar?


Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria,núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

Persona titular:

 • DNI o passaport. Si no té la nacionalitat espanyola, acreditar estar en possessió dels permisos de residència i feina per compte propi.
 • Certificat d'estar empadronat al municipi, si fos el cas.
 • Justificant de la Declaració censal - Model 036 -, d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (antic de l'Impost d'Activitats Econòmiques) i, en el seu cas, justificant d'exempció.
 • Darrer justificant del pagament de la Seguretat Social.
 • Carnet de Manipulador d'aliments, quan l'activitat així ho requereixi i complir les normes establertes a la legislació sanitària vigent.
 • En cas d'ús de maquinària, instal·lació elèctrica o de gas, fotocòpia del certificat acreditatiu expedit pels tècnics competents autoritzats per la Conselleria d'Indústria, acreditant el correcte funcionament i butlletins dels extintors.
 • Documentació que acrediti, en el seu cas, de la subscripció d'una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, materials, personals i conseqüencials (RC d'explotació) havent d'incloure responsabilitat per productes que es consumeixin i cobertura de responsabilitat civil patronal, si tingués personal al seu càrrec.
 • Indicació exacte de la seva ubicació amb l'aportació d'un croquis de la instal·lació que es sol·licita i metres quadrats que es pretenen ocupar.
 • Descripció acurada dels articles que es volen vendre.

Persona autoritzada:

 • Llibre de família del titular, DNI i fotografia actual tamany carnet de cada membre de la família que vulgui autoritzar.
 • Contracte de feina, DNI i Vida Laboral de cada treballador.

Tota la documentació haurà de ser original o fotocòpia compulsada, d'altra manera no serà vàlida.
S'haurà de presentar al SAC (Servei d'Atenció a la Ciutadania) de l'Ajuntament d'Andratx.

Normativa


- Reglament regulador dels mercats temporals de l'Ajuntament d'Andratx
- Ordenances fiscals municipals

Organisme resolutor

Servicios Comunitarios

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

La resolució posa fi a la via administrativa

Observacions

Es consideren sol·licituds noves:

 • Quan se sol·licita per primera vegada un lloc de venda en el mercat

Més informació


Telèfon: 971.628.000
Fax: 971.136.735

Descàrrega darxius

Data última modificació: 18/11/2019 a les 12:34


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat