Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Tresoreria

Dipòsit de garanties: fiances en metàl·lic i avals bancaris

Tornar Imprimir

Descripció


S'entén per garantia l'ingrés a la Tresoreria de l'Ajuntament d'una quantitat económica o el  depòsit de Aval, la qual garanteix el compliment d'una obligació adquirida amb el consistori. Els dipòsits de garanties poden ser:

- D'obres particulars que afecten a la via pública o a qualsevol altre bé patrimonial
- De concursos o licitacions
- D'ajornament o fraccionament de deutes tributaris.
- De legalització d'expedients de disciplina urbanística.
- Per qualsevol altra circumstància que obligui a la presentació de garanties.

L'import de la garantia vindrà fixat en funció de l'obligació a garantir.

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat/ Ofici

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent persones físiques o persones jurídiques

Requisits

Acord d'adjudicació i/o aprovació de l'obra o servei a realitzar

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres, de 8.30 h a 14.00h

On es pot sol·licitar?


Departament de Tresoreria
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria, n. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

 • Sol·licitud on es faci constar que es diposita la garantia el motiu d'aquesta, i totes les dades necessàries per a la correcta aplicació d'aquesta.
 • Aval bancari o fiança en metàl·lic.

Normativa

 • Garanties de contractistes:
  • Títol IV de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic
 • Garanties per temes urbanístics:
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic dels administracions públiques i del procediment administratiu comú
  • Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística de la CAIB (BOIB nº 141 de 17/11/1990)
 • Garanties per ajornaments / fraccionaments de deutes
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
  • RD 939/2005. Reglament general de recaptació

Organisme resolutor

Tesorería

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Observacions

La garantia pot fer-se mitjançant l'ingrés de fiança en metàl·lic, xec bancari o taló conformat, o mitjançant el dipòsit d'aval bancari o segur de caució.

Les signatures dels avals bancaris hauran d'anar legitimades per fedatari públic.

Més informació


Telèfon: 971 62 80 00
Fax: 971 13 67 35
Correu electrònic: tresoreria@andratx.cat

Data última modificació: 25/03/2014 a les 13:45


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat