Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Tresoreria

Devolució de fiances i avals

Tornar Imprimir

Descripció

Devolució als contribuents o tercers de les garanties dipositades a l'Ajuntament

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat/ Ofici

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent persones físiques o jurídiques que hagin dipositat una fiança a l'Ajuntament

Requisits

Que el titular del dipòsit hagi finalitzat o complert amb la seva obligació amb l'Ajuntament

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres, de 8.30 h a 14.00h

On es pot sol·licitar?


Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria,núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar


- Sol·licitud general en què es sol·licita la devolució de la garantia, indicant el motiu del seu dipòsit i la data en què es va dur a terme.
- Si es tracta d'una fiança en metàl·lic, s'haurà de lliurar, en el moment de la sol·licitud de la devolució, el model de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la tresoreria de l'Ajuntament d'Andratx, degudament emplenat i segellat per l'entitat bancària corresponent, per poder efectuar la devolució de l'import.
- Autorització en cas que el sol·licitant sigui persona jurídica o altra persona física.
- Si es tracta d'un aval bancari, en el moment de la devolució física d'aquests, s'haurà de lliurar l'original de la carta de pagament.

Normativa


-* Garanties de contractistes:
· Títol IV de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic
* Garanties per temes urbanístics:
· Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
· Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística de la *CAIB (*BOIB n. 141 de 17/11/1990)
* Garanties per ajornaments / fraccionaments de deutes.
· Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
· RD 939/2005. Reglament general de recaptació

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 3 Mesos

Organisme resolutor

Tesorería

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

La resolució posa fi a la via administrativa

Recursos

Reposició potestatiu i contenciós administratiu

Observacions


En cas de devolució de fiança en metàl·lic sempre es realitzarà per transferència bancària.
En cas de devolució d'aval, en el moment de la devolució física d'aquest, s'haurà de lliurar l'original de la carta de pagament.

Més informació


Telèfon: 971 62 80 00
Fax: 971 13 67 35
Correu electrònic: tresoreria@andratx.cat

Data última modificació: 03/09/2014 a les 12:01


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat