Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Serveis Comunitaris

Llicència de gual

Tornar Imprimir

Descripció

Les llicències de gual poden ser:

 • PERMANENTS
 • LABORALS

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física o persona jurídica

Requisits

 • Accessibilitat de vehicles (rebaix de la vorera, etc..)
 • Numeració oficial de l'immoble

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00h

On es pot sol·licitar?


Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la  ciudadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Curia, nº 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL

 • Sol·licitud general.
 • En cas d'actuar en representació de l'interessat, adjuntar autorizació de representació.
 • Fotocpia del DNI, NIE o CIF.
 • Fotocòpia del darrer rebut d'Agrupació de tributos relatiu a l'entrada de vehicles on interessa la col·locació del gual. (En cas de no existir, còpia de la sol·licitud d'alta d'entrada de vehicles).
 • Planol de situació
 • Fotografía de la fasana de l'immobles en la que es pugui identificar la numeració oficial de l'immoble. (En cas de la inexistència de número d'immoble, abans de la sol·licitud de gual s'haurà de sol·licitar la placa de numeració).
 • Fotocòpia de la llicència d'obertura i funcionament o, de la presentació de la declaració responsable d'inici d'actiivitat.

DUPLICAT DE GUAL

 • Sol·licitud de duplicat (instància general)
 • Fotocòpia del darrer rebut d'agrupació de tributs on consti el pagament del gual. 
 • Fotocopia del DNI
 • Declaració jurada de que les condicions del gual no han estat modificacdes des del moment de la concessió del gual.
 • Còpia de la notificació de la taxa

Normativa

 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada de vehicles  a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
 • Ordenança municipal de circulació.
 • Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions públiques i procediment administratiu comú.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 3 Mesos

Organisme resolutor

Servicios Comunitarios

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

La resolució posa fi a la via administrativa

Recursos

Reposició potestatiu i Contenciós-administrtiu

Més informació


Telèfon: 971 628000
Fax: 971 136735

Data última modificació: 20/09/2019 a les 13:12


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat