Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Gestió Tributària

Compareixença per a la sol·licitut de correcció de dades

Tornar Imprimir

Descripció

Compareixença per a sol·licitar que es procedeixi a la correcció de dades: nom del contribuent, domicili fiscal o domicili tributari, en un rebut del padró d'Agrupació de tributs sobre immobles, en un del padró de Cementiri Municipal o el canvi de domicili fiscal de qualsevol tipus de tribut.

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent (persones físicas o jurídiques)

Requisits

Ser l'adquirent o transmitent de l'immoble o el seu representant legal en cas d'Agrupació de tributs sobre immobles.Pel canvi de titularitat únicament l'interessat o representant legal.

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h

On es pot sol·licitar?


Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria,núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Compareixença.
  • Copia dels rebuts del darrer exercici, objecte de la compareixença.
  • Copia del rebut de I.B.I. del darrer exercici, només en cas de que el rebut a corregir sigui d'Agrupación de Tributs sobre inmobles.
  • Copia del N.I.F./C.I.F./N.I.E, en cas de que les dades a corregir figurin en aquests documents.
  • Copia de la Escritura de Compra-venta. En cas de que aquesta estigui presentada a efectes de plus-valua, presentar copia de l'Autoliquidació de la mateixa.
  • Altres que estimin oportu presentar per a la correcta correcció de les dades.

Organisme resolutor

Gestión Tributaria

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Observacions

  • Els canvis de titularitat surtiran efecte en el padró de l'any següent al que es realitza la compareceixença.
  • Els canvis de domicili fiscal seran inmediats.

Més informació


Teléfono: 971 628000
Fax: 971 136735
Correo electrònic: gestio-tributaria@andratx.cat

Data última modificació: 04/02/2014 a les 13:13


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat