Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Gestió Tributària

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). Devolució de la part proporcional de l'Impost per baixa definitiva del vehícle

Tornar Imprimir

Descripció

Si vostè no ha pagat la part proporcional de l'Impost de vehicles de tracció mecànica amb anterioritat a la baixa definitiva davant la Prefectura provincial de tràfic i per tant figura en el Padró Anual; una vegada abonat el rebut podrà sol·licitar la devolució dels trimestres que corresponguin, tenint en compte la data de baixa.

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Interessat o representant legal.

Requisits

Baixa definitiva a la Jefatura Provincial de Tràfic.

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00h

On es pot sol·licitar?

Lugar de entrega:
Servicio de atención a la ciudadanía (SAC)
Ayuntamiento de Andratx
Avenida de la Curia, nº 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Instancia general
  • Model de representació per adjuntar a la instància.
  • Rebut original pagat.
  • Fotocòpia del document de baixa tramitat a Tràfic (NO LA SOL·LICITUT DE BAIXA).
  • Sol·licitut de transferència bancaria per a pagaments a la tesoreria de l'Ajuntament d'Andratx degudament omplida, firmada per l'interessat y sellada per l'entitat bancaria per poder efectuar l'ingrés de l'import a retornar.

Normativa

  • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Texte Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals.
  • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre vehícles de tracció mecànica.

Organisme resolutor

Gestión Tributaria

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Recursos

Reposició potestativa y contenciós administratiu

Observacions


El canvi de nom del titular de un vehícle no dona lloc a la devolució de l'impost ja que no es baixa definitiva del vehícle.

Més informació


Telèfon:971 628000
Fax: 971 136735

Descàrrega darxius

Descargar archivo

GENERAL - Instància general (bilingüe)
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Data última modificació: 12/11/2019 a les 14:37


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat