Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Serveis Comunitaris

Ocupació de via pública per taules i cadires, expositors, tendals, marquesines, ...

Tornar Imprimir

Descripció

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Indistintament persona física o persona jurídica

Requisits

Que el sol·licitant sigui el mateix titular que la llicència de funcionament de l'activitat i en cas que no sigui així haurà de sol·licitar el canvi de titularitat d'aquesta.

On es pot sol·licitar?

SAC Andratx
(De dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Curia, nº 1
07150 Andratx
Telèfon : 971628000

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar


 • Instancia segons el model específic que s'adjunta a aquest tràmtit
 • En cas d'actuar en representació de l'interessat, adjuntar autorització de representació.
 • Título habilitante o justificante de que se está tramitando (Copia de la licencia de actividades o de la declaración responsable presentada o solicitud de cambio de titularidad).
 • Fotografia de la façana del local i de la zona on se pretenen instal·lar les taules i cadires.
 • Plànol a escala 1/50 d'emplaçament del local, indicant els metres lineals de façana del local, la ubicació de taules i cadires, concretant l'amplada del carrer, acera o lloc de la via pública o es pretén la instal·lació, ubicació de tots els accessos a habitatges o locals confrontats, amb indicació de les seves dimensions.
 • Proposta de mobiliari a instal·lar, incloent-hi fotografíes del mateix, acompanyant-se fitxa técnica de qualitat i durabilitat.
 • Document acreditatiu del pagament de la taxa
 • Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.
 • *En cas d'ocupació en zona de'aparcament damunt la calçada amb una plataforma desmuntable, hauran de detarllar-se per l'interessat les característiques d'aquesta i les mesures de seguretat proposades.

  Normativa

  • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
  • Normes subsidiàries de l'Ajuntament d'Andratx

  Termini de tramitació

  El plazo de tramitación es de 3 Mesos

  Organisme resolutor

  Servicios Comunitarios

  Efectes presumptes

  Desestimatori

  Fi de la via administrativa

  Cap interposar recurs administratiu

  Recursos

  Reposició potestatiu i contenciós administratiu

  Observacions

  D'acord amb l'article 16.b de les OOMM. no es podrá accedir a l'autorització d'Ocupació de Via Pública en el supòsit d'existència de dèbits amb l'Ajuntament.

  Més informació


  Telèfon: 971 628000
  Fax: 971 136735

  Descàrrega darxius

  Data última modificació: 18/11/2019 a les 12:48


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat