Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Medi Ambient

Sol·licitud / renovació de llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos.

Tornar Imprimir

Descripció

Des del departament de Medi ambient i Sostenibilitat es disposa que considerat un animal potencialment perillós, s'ha de donar d'alta la pertinent llicència a l'Ajuntament d'Andratx, així com el registre del mateix; Ambdós documents es poden adquirir tant en la web com en l'Ajuntament.

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat/ Ofici

Qui ho pot sol·licitar?

Només persona física

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8.30 a 14:00 h

On es pot sol·licitar?


Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat. Lloc de presentació: Registre.
Ajuntament d'Andratx.
Avinguda de la Cúria, nº 1. 07150. Andraitx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar


1. Fotocòpia DNI.
2. Dues fotografies grandària carnet.
3. Certificat negatiu expedit per la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia de Palma de Mallorca de no haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
4. Certificat negatiu expedit per la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern Balear de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes en l'apartat 3 de l'article 13 de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos.
5. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos expedit pel centre de reconeixement degudament autoritzat, d'acord amb el disposat en el Reial decret 2272/85, de 4 de desembre.
6. Pòlissa d'un segur de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a cent vint mil euros (120.000€)
7. Documentació acreditativa de l'animal.

Normativa

  • Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
  • Reial Decret 287/2002 de 22 de març.
  • Reial decret 1570/2007 de 23 de desembre.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 6 Mesos

Organisme resolutor

Ajuntament d'Andratx

Efectes presumptes

Estimatori

Fi de la via administrativa

Cap interposar recurs administratiu

Observacions

Es recomana realitzar els tràmits per a donar d'alta la llicència de conducció i tinença d'animals potencialment perillosos, i alhora realitzar el registre de l'animal potencialment perillós.Per a la presència i circulació en espais públics dels cans potencialment perillosos, serà obligatòria la utilització de corretja o cadena de menys de dos metres de longitud, així com un morrió homologat i adequat per a la seva raça.

Més informació


Telèfon: 971 628000
Fax: 971 136735
Correu electrònic: mediambient@andratx.cat

Contingut relacionat

Documents

Data última modificació: 18/11/2019 a les 11:54


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat