Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Trāmits i impresos  -> Trāmits - Gestiķ Tributāria

Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de naturalessa urbana (IIVT). Prōrroga per herčncia.

Tornar Imprimir

Descripció

Els subjectes passius estan obligats a practicar autoliquidaciķ de l'Impost i simultāniament ingressar l'import de la quota resultant, en les transmissions *mortis-causa, el termini serā de sis mesos a contar des de la data de defunciķ del causant o, si escau i amb anterioritat al venciment del termini de sis mesos abans assenyalat, el subjecte passiu podrā instar la prōrroga del mateix per altre termini de fins a sis mesos de durada, que s'entendrā tācitament concedit pel temps concret solˇlicitat.

Forma d'iniciaciķ

A peticiķ de l'interessat

Qui ho pot solˇlicitar?


Interessat o representant legal.

Quan inicar el trāmit?

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h

On es pot solˇlicitar?


Lloc d'entrega:
Servei d'atenciķ a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria,núm. 1
07150 Andratx

Documentació a aportar

  • Instāncia específica
  • Fotocōpia del certificat de defunciķ

Normativa

  • Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marį, del Texte Refķs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • Ordenanįa fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor de los terrenys de naturalessa urbana

Organisme resolutor

Gestiķn Tributaria

Efectes presumptes

Estimatori

Fi de la via administrativa

La resoluciķ posa fi a la via administrativa

Més informació


Telčfon:971 628002
Fax: 971 136735
Correo electrķnico: gestio-tributaria@andratx.cat

Descārrega darxius

Data última modificaciķ: 04/02/2014 a les 13:14


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telčfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrōnic: sac@andratx.cat