Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Urbanisme

Certificat de final d'obra

Tornar Imprimir

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent persones físiques o persones jurídiques..

Requisits

Complir amb el projecte inicial

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h

On es pot sol·licitar?


Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria, núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Sol·licitut de final d'obra fent referència al número de llicència d'obra.
  • Darrera i definitiva certificació d'obra executada, amb preus reials, acceptada i signada per arquitecta, aparellador, construcor i promotor de l'obra.
  • Original del Certificat de final d'obra dels tècnics degudament visat.
  • Imprès 900D degudament omplert i segellat d'alta o modificació del cadastre.
  • Dues fotografíes firmades per els tècnics directors o el promotor.
  • Informe de l'estat de les escomeses d'aigües residuals i pluvials  (Model inclós dins l'ordenança)
  • Justificant del pagament de la taxa corresponent segons l'ordenança fiscal de l'any en curs.
  • En cas d'existir modificacions no substancials del projecte, justificades per el tècnic redactor, es podran presentar juntament amb els anteriors documents, per a la seva tramitació conjunte, aspecte que serà confirma, si és el cas, per els tècnicss municipals al seu moment.
  • En cas d'edificis o conjunt d'edificacions de nova construcció, presentar butlletí d'instal·lació de telecomunicacions i protocol de proves i, quan existeixi, del certificat de final d'obra, segellats per la Jefatura Provincial d'Inspecció de Telecomunicacions corresponent.

Tota la documentació tècnica (Projecte i/o plànols) que es presenti des del començament de la tramitació fins al seu final, s'haurà de presentar tant en format paper com en format de CD, amb el mateix contingut exacte en els dos formats i, quan correspongui, degudament visat i signat.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 20 Dies

Organisme resolutor

Urbanismo

Efectes presumptes

No aplica

Fi de la via administrativa

Cap interposar recurs administratiu

Observacions

¿Necessita pagament? Sí, segons les ordenances fiscals reguladores de la taxa per llicències urbanístiques.

Si, segons les ordenances fiscals reguladores de la taxa per l'ús i manteniment (si escau).

Les modificacions substancials de qualsevol projecte o obra haran de ser tramitades amb anterioritat a la seva execució i a la sol·licitut de la llicència de primera ocupació o utilització.

Més informació


Telèfon: 971 628003
Fax: 971 628005
Correu electrònic: urbanisme@andratx.cat

Descàrrega darxius

Descargar archivo

GENERAL - Instància general (bilingüe)
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Data última modificació: 22/11/2019 a les 13:40


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat