Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Urbanisme

Canvi de titularitat de llicències urbanístiques

Tornar Imprimir

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

La persoana interessada o afectada pel tràmit o un representant degudament autoritzat

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 h

On es pot sol·licitar?


Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria, núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

 • Sol·licitud amb la conformitat de l'anterior propietari fent referència al número de llicència de que es tracta.
 • En cas d'actuar en representació: autorització del titular o poder de representació acarat
 • Documentació que acrediti fefaentment la transmissió de la llicència i la acceptació de la mateixa per part del titular.
 • Referencia cadastral o rebut d'IBI.
 • Justificant del pagament de la taxa corresponent segosn l'ordenança fiscal de l'any en curs

Normativa

 • Normes subsidiàries del municipi d'Andratx
 • Ordenances fiscals de l'any en curs
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
 • Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i valoracions
 • Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de disciplina urbanística en la CAIB (BOIB nº 141 de 17/11/1990)
 • Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears
 • Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat pel Decret de 17 de juny de 1955.
 • Normes d'ordenació del Pla territorial insular de Mallorca (PTM)
 • Plans directors sectorials vigents
 • RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. BOE núm. 256, de 25 d'octubre.
 • Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'higiene i instal·lacions pel disseny i habitabilitat d'habitatges, així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat (BOCAIB de 6 de desembre)
  - Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infrastructures comunes en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació
  - Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de supressió de barreres arquitectòniques (BOIB de 18 de març)
  - Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de planejament per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana
  - Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de gestió urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana
  - Resolució d'inici del servei públic obligatori insularitzat per a la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús; de l'illa de Mallorca (BOIB 171, de 15 de novembre de 2005)
  - Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el codi tècnic de l'edificació

Organisme resolutor

Urbanismo

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Més informació


Telèfon: 971 62 80 00

Descàrrega darxius

Descargar archivo

GENERAL - Instància general (bilingüe)
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Data última modificació: 04/02/2014 a les 13:13


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat