Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Gestió Tributària

Taxa recollida i tractament de residuos sólids urbans i taxa clavegaram. Bonificació a pensionistes

Tornar Imprimir

Descripció

Que els pensionistes empadronats a n'aquest Terme Municipal, que obtinguin uns ingressos anuals per càpita inferiors al salari mínim interprofessional, poden sol·licitar una bonificació del 50 per cent de la Taxa per recollida i tractament d'escombraries  i de la Taxa per prestació del servei de clavegueram de l'any en curs del seu habitatge habitual.

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física

Requisits

 • Ser pensionista
 • Estar empadronat en aquest terme municipal
 • Obtenir uns ingressos anuals per càpita inferiors al salari mínim interprofessional

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h

On es pot sol·licitar?

Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria,núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

 • DNI o document acreditatiu de personalitat.
 • Declaració de la renda (Impost sobre la Renda de les persones físiques) o Certificat de Rendiments de l'Agència Tributària en el cas d'estar exempts de presentació de la declaració, de tots els membres de l'habitatge objecte de bonificació. 
 • Contracte de lloguer habitatge o similar, si es tracta d'un habitatge en règim d'arrendament
 • Cartilla de la Seguretat Social, del titular o de la persona beneficiària.
 • Còpia dels rebuts de l'any anterior pagat de la Taxa per Recollida i Tractament de fems i de la Taxa per Prestació del Servei de Clavegueram.

Normativa

 • Reial decret legislatiu 2/2004. Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida i tractament d'escombraries

Organisme resolutor

Gestión Tributaria

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

Cap interposar recurs administratiu

Recursos

Recurs potestatiu de reposició

Més informació

Telèfon: 971 628000
Fax: 971 136735
Correu electrònic: gestio_tributaria@andratx.cat

Contingut relacionat

Enllaços addicionals

Data última modificació: 12/11/2019 a les 15:08


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat