Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Tresoreria

Devolució d'ingressos indeguts per pagaments duplicats

Tornar Imprimir

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat/ Ofici

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física i persona jurídica

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00h

On es pot sol·licitar?


Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria,núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Instància sol·licitant la devolució
  • A la sol·licitud s'adjuntaran els documents que acreditin el dret a la devolució, així com quants elements de prova consideri oportuns a aquest efecte
  • Model de sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la tresoreria de l'Ajuntament d'Andratx

Normativa

  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
  • Reial decret 520/2005, de 13 de maig, de revisió en via administrativa
  • Reial decret legislatiu 2/2004, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
  • Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, Reglament general de recaptació

Organisme resolutor

Tesorería

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Recursos

Recurs de reposició o recurs contenciós-administratiu

Observacions


La devolució d'ingressos indeguts es realitzarà mitjançant una transferència bancària segons el model de pagaments de la tresoreria de l'Ajuntament, que s'adjunta en aquest procediment

Més informació


Telèfon: 971 628000

Descàrrega darxius

Contingut relacionat

Documents

Data última modificació: 03/09/2014 a les 11:47


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat