Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Cadastre

Impost sobre Béns immobles (IBI). Bonificacions per instal·lació de sistemes per a l'aprofitament de l'energia solar

Tornar Imprimir

Descripció

Tindran dret a gaudir d'una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost, les edificacions l'ús cadastral de les quals sigui predominantment residencial, i s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic i/o elèctric de l'energia solar

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física I persona jurídica

Requisits

  • L'ús cadastral de l'edificació haurà de ser predominantment residencial
  • Serà necessari que els sistemes d'aprofitament tèrmic instal·lats disposin d'una superfície mínima de captació solar útil de 4m2 de superfície construïda
  • No s'aplicarà aquesta bonificació quan la instal·lació dels sistemes d'energia solar sigui obligatòria d'acord amb la normativa específica en la matèria
  • Per a la seva aplicació l'any següent, si escau, s'haurà de presentar la sol·licitud abans del 30 de març

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8.30 a 14:00 h

On es pot sol·licitar?

Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria,núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Sol·licitud general
  • Projecte tècnic, o memòria tècnica, del certificat de muntatge, si escau, i del certificat d'instal·lació degudament diligenciats per l'organisme autoritzat per la comunitat autònoma de les Illes Balears
  • Llicència municipal que ho acrediti

Normativa


- Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

Organisme resolutor

Gestión Catastral

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Observacions


La bonificació tindrà vigència durant els tres períodes impositius següents a la finalització de la instal·lació

Més informació


Telèfon: 971 628000
Fax: 971 136735
Correu electrònic: catastro@andratx.cat

Descàrrega darxius

Descargar archivo

Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Contingut relacionat

Documents

Data última modificació: 04/02/2014 a les 13:14


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat