Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Cadastre

Impost sobre Béns immobles (IBI). Quota. Valor Cadastral

Tornar Imprimir

Descripció

PER CALCULAR LA QUOTA DE L'IBI ÉS NECESSARI SABER:

  • Si el bé immoble té naturalesa rústica o urbana
  • El valor cadastral de l'any corresponent, ja que és la base imposable de l'IBI. Si no es té aquest valor, cal dirigir-se a la Gerència Regional del Cadastre, a Palma
  • Les possibles bonificacions o exempcions existents

CASOS QUE ES DESCONEIX EL VALOR CADASTRAL:

  • Altes de finques de nova construcció que no apareixen perquè el Cadastre encara no les ha inclòs en el seu Padró
  • Omissions de finques

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8.30 a 14:00 h

On es pot sol·licitar?


Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria,núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Normativa

Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles

Organisme resolutor

Gestión Catastral

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Observacions


Per obtenir la quota íntegra de l'impost, es multiplica el tipus impositiu per la base liquidable. Posteriorment s'apliquen els beneficis fiscals i s'obté la quota líquida de l'impost o import a pagar.
TIPUS IMPOSITIUS:
- Any 2000: 0,54%
- Any 2001: 0,56%
- Any 2002: 0,58%
- Any 2003: 0,60%
- Any 2004: 0,62%
- Any 2005: 0,64%
- Any 2006: 0,66%
- Any 2007: 0,66%
No obstant això, s'aplicarà el tipus de gravamen diferenciat a tots els béns urbans, exclosos els d'ús residencial, que superin, atenent els usos establerts en la normativa cadastral per a la valoració de les construccions, el valor cadastral que per a cadascun dels usos es determini.
En tot cas, el tipus de gravamen diferenciat que es refereix aquest apartat només podrà aplicar-se, com a màxim, al 10 per cent dels béns immobles del terme municipal que, per a cada ús, tinguin major valor cadastral.
IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA: el tipus de gravamen queda fixat en 0,79%
IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS: el tipus de gravamen aplicable és del 0,6%
Quan els immobles tinguin atribuïts diversos usos s'aplicarà el tipus corresponent a l'ús de l'edificació o dependència principal

Més informació


Telèfon: 971 628000
Fax: 971 136735
Correu electrònic: catastro@andratx.cat

Descàrrega darxius

Descargar archivo

Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Data última modificació: 04/02/2014 a les 13:14


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat