Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Cadastre

Impost sobre Béns immobles (IBI). Devolució d'ingressos indeguts

Tornar Imprimir

Descripció

Consisteix en la sol·licitud de devolució de les quantitats indegudament ingressades en l'erari públic

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00

On es pot sol·licitar?

Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria,núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Sol·licitud general
  • Model de representació per a adjuntar a l'instància
  • Rebut original pagat
  • Fotocòpia del document o Acord de baixa, emès per la Gerència Regional del Cadastre.
  • Sol·licitut de transferència bancària per a pagaments de la tresoreria de l'Ajuntament d'Andratx degudament emplenada, signada per l'interessat i segellada per l'entitat bancària per a poder efectuar l'ingrés de l'import a retornar.

Normativa

Normativa tributària:

  • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Texto Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immoble

Normativa catastral:

  • Texte Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març. BOE núm. 59, de 9 de març de 2004.
  • Reial Decret 417/2006, de 7 de març, pel que es desenvolupa el texto refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març. BOE nú, 97, de 24 d'abril de 2006.

Organisme resolutor

Gestión Catastral

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Més informació


Telèfon: 971 628000
Fax: 971 136735

Data última modificació: 02/08/2017 a les 10:55


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat