Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Cadastre

Impost sobre Béns Immobles (IBI). Liquidació

Tornar Imprimir

Descripció

FORMES DE PAGAMENT DE LIQUIDACIONS:

1. Per gir postal dirigit a la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament d'Andratx, i s'haurà de consignar en el text del gir el número d'expedient, el nom del contribuent i el concepte de l'ingrés.

3. Mitjançant transferència a qualsevol sucursal de les entitats bancàries que a continuació es relacionen, a favor de la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament d'Andratx:

  • Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona La Caixa 2100/0092/01 C/c 0200002693
  • Banc de Crèdit Balear 0024/6802/46 C/c 0660000173
  • Banca March 0061/0111/18 C/c 0000960189
  • Caixa de Balears Sa Nostra 2051/0023/17 C/c 1004492252
  • Banc Espanyol de Crèdit  0030/2316/62 C/c 0000043271

En la transferència ha de constar el número d'expedient, el nom del contribuent i el concepte de l'ingrés.

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat/ Ofici

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8.30 a 14:00 h

On es pot sol·licitar?

Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria,núm. 1
07150 Andratx

Normativa


- Llei 58/2003, de 17 desembre, art. 28, 62 i 161 (BOE núm.302, de 18 de desembre de 2003)

Organisme resolutor

Gestión Catastral

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Recursos


RECURSOS:
- CONTRA LA LIQUIDACIÓ:
- Cal interposar recurs de reposició potestatiu, previ a la reclamació econòmico-administrativa, davant l'òrgan que va dictar l'acte liquidatori, o bé, directament, una reclamació econòmico-administrativa, previa al contenciós-administratiu, davant el tribunal econòmic administratiu municipal
- Termini: un mes, comptat des de l'endemà de la recepció de la notificació
-CONTRA LA LIQUIDACIÓ DERIVADA DE LA RESOLUCIÓ D'UN RECURS DE REPOSICIÓ O D'UNA RECLAMACIÓ ECONÒMICO-ADMINISTRATIVA:
- Cal interposar els recursos que s'indiquin en la resolució corresponent

Data última modificació: 04/02/2014 a les 13:14


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat