Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Gestió Tributària

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). Exempció de vehicles per a persones amb mobilitat reduida.

Tornar Imprimir

Descripció

Estan exempts de l'impost els vehicles per a persones de mobilitat reduïda, que es refereix la lletra A de l'annex II, del Reglament general de vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s'aplicarà en tant es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport. Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d'un vehicle simultàniament. A l'efecte del que es disposa en aquest paràgraf, es consideraran persones amb minusvalidesa, les que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 %.

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Només persones físiques

Quan inicar el tràmit?


De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h

On es pot sol·licitar?

Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria,núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

En el supòsit de vehicles per a persones de mobilitat reduïda:

  • Instància general
  • Fotocòpia del permís de circulació
  • Fotocòpia del certificat de característiques tècniques del vehicle
  • Fotocopia de la declaració administrativa d'invalidesa o disminució física expedida per l'organisme o autoritat competent
  • Declaració que el vehicle és per al seu ús exclusiu
  • Fotocòpia del darrer rebut abonat corresponent al darrer exercici; en cas de ser un vehicle ja matriculat.

Organisme resolutor

Gestión Tributaria

Efectes presumptes

Desestimatori

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Més informació

Telèfon: 971 628000
Fax: 971 136735
Correo electrónico: gestio-tributaria@andratx.cat

Contingut relacionat

Enllaços addicionals

Documents

Data última modificació: 12/11/2019 a les 14:40


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat