Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Estadística

Padró municipal d'habitants. Alta

Tornar Imprimir

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Només persones físiques

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres, de 8.30 a 14:00 h

On es pot sol·licitar?


Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria, núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

A) Instància general sol·licitant l'alta en el padró municipal d'habitants indicant a la mateixa totes les persones que s'empadronen. En el cas de que només s'empadronés un menor hauran de firmar sempre els dos pares

B) Full d'inscripció del padró degudament emplenat i signat pels majors de 18 anys

C) Fotocòpia de la identificació personal:

MAJORS D'EDAT: Fotocòpia del DNI en vigor (hauran de presentar l'original o còpia acarada del mateix dels que s'inscriuen)

MENORS: libre de família per als menors de 14 anys que no tinguin DNI

EXTRANJERS:- Targeta de residència en vigor i en cas de no posseir-la el passaport

D) En el cas de no estar empadronats previament a cap municipi del territori espanyol: Declaració Jurada de no figurar empadronats (Aquest imprés s'adjunta en aquest infotràmit).

E) Per a fills menors d'edat de pares separats que s'inscriguin amb alguns dels pares: cal presentar la sentència de custòdia dels fills o autorització de l'altre cònjuge i la fotocòpia del DNI de l'autoritzant.

F)

EN CAS DE SER PROPIETARI:
Fotocòpia de l'escriptura de propietat, sempre i quan el rebut d'IBI (Impost sobre béns immobles) no vagi al seu nom, en aquest cas bastarà una fotocòpia del mateix.

EN CAS D'INCORPORACIÓ DE NOUS HABITANTS I NO SIGUIN PROPIETARIS NI LLOGUETERS:
Fotocòpia de l'escriptura de propietat o fotocòpia del darrer rebut d'IBI si aquest ja va al nom del propietari, autorització del propietari i còpia del DNI del mateix.

EN CAS DE SER LLOGUETER:
Fotocòpia del contracte de lloguer en vigor a nom del que s'inscriu, i fotocòpia del darrer rebut de lloguer pagat. Fotocòpia de l'escriptura de propietat o fotocòpia del darrer rebut d'IBI si aquest ja va al nom del propietari.

EN CAS D'INCORPORACIÓ D'HABITANTS A UN HABITATGE DE LLOGUER I QUE EL CONTRACTE NO FIGUREN DITES PERSONES
Fotocòpia del contracte de lloguer en vigor. Si el contracte de lloguer està caducat o no és de l'any en curs, a més de la fotocòpia del mateix hauran de presentar fotocòpia del darrer rebut de lloguer pagat, autorització del propietari i del llogueter i fotocòpia del DNI de ambdos. Fotocòpia de l'escriptura de propietat o fotocòpia del darrer rebut d'IBI si aquest ja va al nom del propietari.

G)Fotocòpia del rebut d'agrupació de tributs sobre immobles (fems)

Normativa


* Resolució de 21 de juliol de 1996, de la Sotssecretaria, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de 4 de juliol, de la presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del director general de la Corporació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre l'actualització del Padró municipal.

* Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació al Padró municipal.

* Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel reial decret 1960/1986, de 11 de juliol.

Organisme resolutor

Interior y Estadística

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Descàrrega darxius

Descargar archivo

GENERAL - Instància general (bilingüe)
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Catalán

Data última modificació: 04/03/2016 a les 13:20


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat