Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Gestió Tributària

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). Bonificació per a transport de nins i nines minusvàlids

Tornar Imprimir

Descripció

Gaudiran d'una Bonificació del 100 % de la quota incrementada de l'impost, els vehicles que regularment s'utilitzin per al transport de nins i nines amb minusvalidesa. Per aquests efectes tindran dret a aquesta bonificació, el pare o la mare titular del vehicle utilitzat regularment per aquest fi.

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Només persona física

Requisits

Aquesta bonificació s'ha de sol·licitar en el termini d'un mes després de la data de matriculació, o abans d'acabar el termini de pagament voluntari del padró cobratori, en el cas de vehicles ja inclosos en la padró de l'impost.

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8:30 a14:00 h

On es pot sol·licitar?


Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria,núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Sol·licitud general
  • Fotocòpia del permís de circulació
  • Fotocopia de la declaració administrativa d'invalidesa o disminució física, expedida per l'organisme o autoritat competent.
  • Declaració jurada que el vehicle pel qual se sol·licita la bonificació és utilitzat regularment per al transport del fill o filla.
  • Estar al corrent de pagament de l'Impost sobre vehicles per al qual se sol·licita la bonificació, i s'ha de justificar amb el lliurament d'una còpia del rebut corresponent.

Normativa

  • Reial decret legislatiu 2/2004. Text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
  • Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Organisme resolutor

Gestión Tributaria

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Més informació


Telèfon: 971 628000
Fax: 971 136735

Data última modificació: 12/11/2019 a les 14:35


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat