Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Gestió Tributària

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). Exempció per a tractors i maquinària agrícola

Tornar Imprimir

Descripció

Estaran exempts de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de cartilla d'inspecció agrícola. .

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h

On es pot sol·licitar?

Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria,núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Sol·licitud general
  • Fotocòpia del permís de circulació
  • Fotocòpia del certificat de característiques tècniques del vehicle
  • Fotocòpia de la cartilla d'inspecció agrícola expedida a nom del titular del vehicle
  • Fotocòpia del darrer rebut abonat corresponent al darrer exercici; en cas de ser un vehicle ja matriculat.

Normativa

  • Reial decret legislatiu 2/2004. Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
  • Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Organisme resolutor

Gestión Tributaria

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Més informació


Telèfon: 971 628000
Fax: 971 136735

Contingut relacionat

Enllaços addicionals

Documents

Data última modificació: 12/11/2019 a les 14:42


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat