Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Gestió Tributària

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). Bonificació de vehicles de més de 25 anys

Tornar Imprimir

Descripció

Gaudiran d'una bonificació del 100 per 100 de la quota incrementada de l'impost els vehicles històrics (Reial decret 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles Històrics) o aquells que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys comptats a partir de la data de la seva fabricació, o, si aquesta data no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva primera matriculació o, per defecte, la data que el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar
En ambdós casos aquesta bonificació no tindrà efectes retroactius i per poder optar-hi, els citats vehicles no hauran d'estar destinats a un ús comercial

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física i persona jurídica

Requisits


Per gaudir d'aquesta bonificació s'haurà de sol·licitar a l'Ajuntament

Quan inicar el tràmit?

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h

On es pot sol·licitar?Lloc d'entrega:
Servei d'atenció a la ciutadania (SAC)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Cúria,núm. 1
07150 Andratx

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Instància general
  • Justificació documental de l'antiguitat del vehicle
  • Còpia del darrer rebut abonat corresponent al darrer exercici

Normativa

  • Reial decret legislatiu 2/2004. Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals
  • Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
  • Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre Vehicles de tracció mecànica

Organisme resolutor

Gestión Tributaria

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Més informació


Telèfon: 971 628000
Fax: 971 136735
Correo electrónico: gestio-tributaria@andratx.cat

Descàrrega darxius

Contingut relacionat

Documents

Data última modificació: 04/02/2014 a les 13:14


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat