Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Tresoreria

Pagament de tributs anuals a la carta

Tornar Imprimir

Descripció


Amb l'objectiu de facilitar al compliment de l'obligació tributaria, s'estableix un sistema especial de pagament de les quotes per rebut de venciment periòdic i notificació col·lectiva, qu permetrà el fraccionament del deute en els termes prevists en aquesta ordenança.

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Persona física i persona jurídica titular del rebut

Requisits

 • Formular l'oportuna sol·licitud abans de l'1 de febrer de 2019.
 • No mantenir cap tipus de deutes en període executiu.
 • Efectuar els pagaments mitjançant domiciliació bancària.
 • Que l'obligat al pagament sigui titular del compte en que es domiciliï els pagaments ajornats, en cas contrari el titular del compte ha d'autoritzar-ne la domiciliació.

On es pot sol·licitar?

SAC Andratx
(De dilluns a divendres de 8:30 a 13.30 hores)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Curia, nº 1
07150 Andratx
Telèfon : 971628000

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

 • Sol·licitud específica de fraccionament de pagament de tributs anuals.
 • Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 • En el cas d'actuar en representació de l'interessat, adjuntar autorizació de representació i fotocòpia del DNI del representant.
 • Fotocòpia del rebut pagat, anterior a l'any del qual es sol·liciti el pagament a la carta.

Normativa

Ordenança fiscal reguladora del sistema especial de pagament de l'Ajuntament d'Andratx

Organisme resolutor

Tesorería

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Indeterminada

Recursos

Recurs de reposició/Recurs contenciós-administratiu

Observacions

 • Modalidtat de nou pagaments:
  En vuit mensualitats (de març a octubre), la quantitat equivalent al resultat de dividir per nou l'import del conjunt de rebuts dels tributs liquidats al sol·licitant en l'exercici immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantitat resultant de deuir, a l'import dels rebuts dels Padrons o llistes cobratòries ja definitivament aprovades, a nom del sol·licitant, les quantitats ja pagades.
  En el supòsit que el deute del sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d'ofici a la devolució
 • Modalitat de quatre pagaments:
  En tres pagaments trimestrals (març,juny setembre) la quantitat equivalent al resultat de dividir per quatre l'import del conjunt de rebuts dels tributs liquidats al sol·licitant en l'exercici immediatament anterior; i el mes de novembre, la quantitat resultant de deduir, a l'import dels rebuts dels Padrons o llistes cobratòries ja definitivamente aprovades, a nom del sol·licitant, les quantitats ja pagades.
  En el supòsit que el deute del sol·licitant estigui coberta i existeixi un sobrant, es procedirà d'ofici a la devolució.

Més informació

 • L'acolliment al sistema especial de pagament es prorrogarà automàticament per a l'exercici següent sempre que l'interessat no en manifesti la seva renúncia expressa i no tingui deutes pendents de pagament en período executiu.
 • Si el sol·licitant incorregués en l'impagament de qualsevol càrrec del sistema especial de pagament, aquesta restarà sense cap efecte, quedant els pagaments ja efectuats com a ingresssos a compte dels rebuts dels padrons corresponents.
 • Gaudiran d'una bonificació del 5% de la quota de l'impost sobre bens inmobles de naturalesa urbana, aquells contribuents o obligats tributaris que sol·licitin l'adheriment al sistema especial de pagament de l'esmentat impost, sempre que compleixi els requisits establerts a l'ordenança especial de pagament, amb un límit de 200 € per rebut.

Data última modificació: 18/11/2019 a les 13:04


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat