Ajuntament d'Andratx

Inici -> El Nostre Ajuntament -> Tràmits i impresos  -> Tràmits - Serveis Comunitaris

Ocupació de la via pública per a filmacions i reportatges fotogràfics

Tornar Imprimir

Forma d'iniciació

A petició de l'interessat

Qui ho pot sol·licitar?

Indistintament persona física o persona jurídica

Requisits

La sol·licitud haurà de realitzar-se com a mínim 15 dies abans de la ocupació.

On es pot sol·licitar?

SAC Andratx
(De dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores)
Ajuntament d'Andratx
Avinguda de la Curia, nº 1
07150 Andratx
Telèfon : 971628000

Mitjans de contacte

Presencial

Documentació a aportar

  • Instància específica de sol·licitud d'ocupació de via pública per a filmacions i fotografia.
  • Fotocòpia del DNI o CIF.
  • En cas d'actuar en representació, adjuntar autorizació de representació.
  • Certificat d'Hisenda en el que consti que està d'alta d'IAE per a filmacions.
  • Assegurança de responsabilitat civil, vigent, pera a poder desenvolupar l'activitat de filmacions a la via pública.
  • Planol d'emplaçamenti  croquis de l'ocupació.
  • Justificant de la liquidació de la taxa corresponent.

Normativa

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lar parades, barraques....i rodatges cinematogràfics situats en terrenys d'ús públic.

Termini de tramitació

El plazo de tramitación es de 15 Dia

Organisme resolutor

Servicios Comunitarios

Efectes presumptes

Indeterminat

Fi de la via administrativa

Cap interposar recurs administratiu

Data última modificació: 18/11/2019 a les 12:37


Ajuntament d'Andratx -  Av. de la Curia, 1 . 07150 Andratx
Telèfon: 971-628000 Fax: 971-136552
Correu electrònic: sac@andratx.cat